Ung-Tisza-Túr-Sajó (Hernád-Bódva- Szinva) Korlátolt Felelőségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás

Az európai területi társulás székhelye: 
4335 Kántorjánosi, Kossuth u. 14.
Az európai területi társulásban tagként részt vevők neve, székhelye: 
1. Homrogd Község Önkormányzata 3812 Homrogd, Rákóczi u. 4.
2. Baktakék, Beret, Detek, Gagyapáti Községek körjegyzősége 3836 Baktakék, Rákóczi u. 112.
3. Janik Község SK 044 05 Janik c 135.
Az európai területi társulás célkitűzése és feladatai: 

– hogy előmozdítsa a szlovák-magyar határ két oldalán elterülő, az Egyezmény III. pontjában megjelölt területi egységek és ezen területen működő különféle
szervezetek közti együttműködés fejlesztésének ügyét a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítésén keresztül.
– kísérleti modell projekteket dolgozzon ki és valósítsanak meg a határmenti térségek és területi egységek hasonló élethelyzetű lakosságának életminőségének
javítására a regionális különbségek csökkentése érdekében.
– közösség által finanszírozott projekteken keresztül az illegális migráció és a tagállami alacsonyképzettségű állampolgárok kényszervándorlását kiváltó okok
mérséklése, fenntartható munkahelyek teremtésén keresztül.
– ökológiai rehabilitáció, erdőtelepítés valamint hozzájárulás a határmenti területek természeti örökségének megőrzéséhez, amely közvetve és közvetlenül hatást
gyakorol a foglalkoztathatóság javítására, környezetvédelmi előrelépések megvalósítása.
– megújuló energiahasznosítási projektek megvalósítása, hagyományos energiahordozóktól történő függőség csökkentése a határmenti térségekben.
– a III.. pontban meghatározott terület lakosságának jelenlegi képzettségéhez igazodó, piacképes terméket előállító és elsősorban kézimunka igényes
növénytermesztés ill. jelentős időráfordítást igénylő állattartás kísérleti modell projektek megvalósítása közösség által finanszírozottan, a nemek közötti
egyenlőség előmozdításával és a fogyatékkal élő személyek előtt álló akadályok megszüntetésével.
– önszerveződő vállalkozások kialakulásának ösztönzése és támogatása (inkubáció).
– a két ország határmenti térségeinek partnerségi alapon történő átfogó társadalmi felzárkóztatása, a regionális és helyi erőforrások koncentrációjával az
Európai Unió pénzügyi hozzájárulásával és a magyarországi, szlovákiai állami költségvetési pályázati források hatékony felhasználásával.
– az Európai Közösség – az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és/vagy a Kohéziós Alap révén nyújtott – társfinanszírozásában,
területi együttműködésében megvalósuló programok végrehajtása,
– olyan két országra kiterjedő, tárgyi és személyi feltételekkel rendelkező munkaszervezet létrehozása, amely alkalmassá válhat Irányító Hatósági feladatok
megvalósítására,
– összehangolt fejlesztési programok kidolgozása és megvalósítása, amely biztosítja a kísérleti projektek és a későbbi programok hosszú távú fenntarthatóságát,
– kísérleti projektekről elemzés készítése, közzététele,
– az UTTS EGTC és programjainak, eredményeinek a nyilvánosság biztosítása,
feladatai, a tagok által a csoportosulás hatáskörébe utalt feladatok:
1. az Európai Közösség – az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és/vagy Kohéziós Alap révén nyújtott –
társfinanszírozásában, területi együttműködésében megvalósuló programok végrehajtása,
– Tevékenysége:
1. közös környezeti menedzsment és környezetvédelem elősegítése-fejlesztése
2. város és vidékfejlesztés és kapcsolatok támogatása
3. az elszigeteltség csökkentése a határmenti területeken
4. információhoz és kommunikációs hálózatokhoz való jobb hozzáférés elősegítése
5. integrált területfejlesztést elősegítő tevékenységek
területekre és feladatokra irányul,
– a csoportosulás további feladata létrehozni a csoportosulás feladatait ellátó munkaszervezetet,
– kapcsolattartás a csoportosulás tagjai szerinti illetékességgel bíró hatóságokkal és intézményekkel,
– pályázatok, fejlesztési programok elkészítése, benyújtása,
– támogatásokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok elkészítése, monitoring jelentések elkészítése, együttműködés a Közösség és a tagállamok ellenőrzésre
feljogosított szerveivel,
– képzési, jogi és technikai segítségnyújtás a programban résztvevő önszerveződő vállalkozásoknak.

Az európai területi társulás működésének időtartama: 
Határozott
Az európai területi társulás igazgatójának neve és lakcíme: 
Marosvölgyi Tibor 1106 Budapest, Keresztúri utca 39-41. XI/3.
dr. Juhász Imre elnök 3812 Homrogd, Kossuth u. 129.
Julius Begala alelnök Janík 78, 044 05 Szlovákia
Tamás Károly igazgató 3525 Miskolc, Eötvös L. u. 8.
A csoportosulást az elnök az alelnökkel, vagy bármelyik igazgatóval együttesen,
az alelnök bármelyik igazgatóval együttesen képviseli.
Az európai területi társulás képviseleti jog gyakorlásának módja: 
Önálló
Az európai területi társulás alapszabályának kelte: 
2012. június 12
Az európai területi társulás egyezményének kelte: 
2008. december 09
Az európai területi társulás lajstrom száma: 
65069/2008
Az európai területi társulás nyílvántartásba vételének időpontja: 
2009. január 08
Az európai területi társulás nyílvántartási száma: 
2
Az európai területi társulás alapszabálya: 
Az európai területi társulás egyezménye: 
Az európai területi társulás nyílvántartó lapja: