SVINKA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás

Az európai területi társulás székhelye: 
3934 Tolcsva, Szabadság tér 16.
Az európai területi társulásban tagként részt vevők neve, székhelye: 
Tolcsva Község Önkormányzata 3934 Tolcsva, Szabadság tér 16.
Háromhuta Község Önkormányzata 3936 Háromhuta, Rákóczi u. 18.
Obišovce Község Önkormányzata 044 81 Kysak, Obišovce Szlovák Köztársaság
Az európai területi társulás célkitűzése és feladatai: 

 

a csoportosulás célkitűzése és feladatai:

Célkitűzése:

 

A SVINKA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás általános célja a Rendeletben és a Törvényekben biztosított célok megvalósítása az Egyezményben rögzítettek szerint a tagok közötti együttműködéssel, figyelemmel a tagok székhelye szerinti tagállamoknak az európai területi együttműködési csoportosulás tevékenységét szabályozó jogszabályai figyelembe vételével.

A Csoportosulás általános célja, hogy az Európai Unió, Magyarország és a Szlovák Köztársaság társfinanszírozásában, területi együttműködésÉben megvalósuló programok végrehajtása révén, a Csoportosulás jogi személyiségének előnyeit kiaknázva az Egyezmény szerint meghatározott települések közigazgatási határain belül, illetve az e területen folytatott tevékenység által érintett további területekre való kihatással, közös és együttes fejlesztési program kidolgozása mellett, lehetővé tegye és előmozdítsa a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítését, a területi és vidékfejlesztési együttműködést és annak fenntartását a tagok között.

A Csoportosulás célja, hogy előmozdítsa a magyar-szlovák határ két oldalán elterülő, jelen Egyezményben megjelölt területi egységek és ezen területen működő különféle szervezetek közti együttműködés fejlesztésének ügyét a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítésén keresztül.

A Csoportosulás további célja a térség kulturális és gazdasági életének folyamatos szervezése a lakosság igényeihez igazodva, figyelemmel a népi hagyományokra, a kulturális értékekre és ezek népszerűsítésére a társadalom minden korosztálya számára.

Cél az összefogás és az együttműködés kialakítása regionális, megyei és nemzetközi civil szervezetekkel, az ehhez szükséges eszközök és infrastruktúra biztosítása, ezen túlmenően a különböző eszmecserék, tapasztalatszerzések szervezése és lebonyolítása. Cél továbbá a természeti és építészeti örökségek megóvása és a környezetvédelem előtérbe helyezése.

Cél a Csoportosulás és programjainak, eredményeinek a nyilvánosság biztosítása.

 

Feladatai:

 

A Tagok által a csoportosulás hatáskörébe utalt feladatok:

Elsődlegesen:

Az Európai Közösség – az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális ALAP (ESZA) és/vagy Kohéziós Alap révén nyújtott – társfinanszírozásban, területi együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása.

 

Másodlagosan:

 

 1. a gazdasági és a környezetvédelmi szereplők együttműködése és tapasztalatcseréje,

 2. az infrastruktúrák erősítése, üzleti hálózatok fejlesztése,

 3. köz- és magánszféra partnerségének és klaszterek kialakításának elősegítése,

 4. a vállalkozói szellem előmozdítása (termelői szervezetek, mezőgazdasági hálózatok fejlesztése, közös beruházás-ösztönzés és tőkebefektetések),

 5. helyi fejlesztési kezdeményezések elősegítése,

 6. kutató-fejlesztő központok közti kapcsolatok javítása, a Csoportosulás területének harmonikus és fenntartható fejlődése érdekében,

 7. környezetvédelem és a fizikai környezet rehabilitációjának megszervezése, illetve közreműködés a végrehajtásban, a természeti erőforrásokkal való közös gazdálkodás ösztönzése,

 8. természeti, technológiai kockázatok megelőzésére irányuló tervek kidolgozása és végrehajtása,

 9. idegenforgalmi és természeti értékek népszerűsítése,

 10. új, nagyobb hozzáadott értéket képviselő áruk, szolgáltatások révén az idegenforgalmi szolgáltatás-nyújtás fejlesztése,

 11. közlekedési infrastruktúra, az energiaellátó rendszerek és létesítmények fejlesztése az elszigeteltség mérséklése érdekében,

 12. a kulturális örökség védelme, népszerűsítése, megőrzése, a kulturális szolgáltatások kínálatának fejlesztése.

 

A Csoportosulás további feladatai:

A Csoportosulás feladatait ellátó munkaszervezet létrehozása. Kapcsolattartás a Csoportosulás tagjai szerinti illetékességgel bíró hatóságokkal és intézményekkel.

Pályázatok, fejlesztési programok elkészítése és benyújtása.

 

Támogatásokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok elkészítése, monitoring jelentések elkészítése, együttműködés a Közösség és a tagállamok ellenőrzésre feljogosított szervezeteivel.

 

Az európai területi társulás működésének időtartama: 
Határozatlan
Az európai területi társulás igazgatójának neve és lakcíme: 
Kacsik Péter 3980 Sátoraljaújhely, Dózsa Gy. u. 15.
Az európai területi társulás képviseleti jog gyakorlásának módja: 
Önálló
Az európai területi társulás alapszabályának kelte: 
2013. június 13
Az európai területi társulás egyezményének kelte: 
2013. június 13
Az európai területi társulás lajstrom száma: 
11.Pk.65004/2013.
Az európai területi társulás nyílvántartásba vételének időpontja: 
2013. november 01
Az európai területi társulás nyílvántartási száma: 
15
Utalás az európai területi társulás megszűnésre: 
nincs bejegyzés
Az európai területi társulás alapszabálya: 
Az európai területi társulás egyezménye: 
Az európai területi társulás nyílvántartó lapja: