Általános meghatalmazások jegyzéke

E menüpontban adunk tájékoztatást az általános meghatalmazásra vonatkozó szabályokról és arról, hogy hogyan lehet a Fővárosi Törvényszékhez ügyintéző közreműködése nélkül egyszerűen és gyorsan elektronikus úton általános meghatalmazás nyilvántartásba vétele, vagy annak a nyilvántartásból való törlése iránt kérelmet előterjeszteni. Az itt leírtak nem zárják ki a kérelmek papír alapú előterjesztését.

Az általános meghatalmazás nyilvántartásba vétele és nyilvántartásból való törlése iránti kérelem előterjesztéséhez szükséges program és elektronikus nyomtatvány letöltése

A kérelem előterjesztéséhez szükséges keretprogram letöltése: AbevJava logo

A kérelem előterjesztéséhez szükséges nyomtatvány letöltése: AbevJava logo

Az általános meghatalmazásra vonatkozó szabályok

Az általános meghatalmazás fogalmát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a nyilvántartásba vétel eljárási szabályait a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) és a nyilvántartás vezetésének ügyviteli szabályait a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet (BÜSZ) határozza meg. Általános meghatalmazás kizárólag polgári ügyek vitelére adható. (E jogszabályok a www.njt.hu internetes címen érhetők el.)

Az általános meghatalmazás nyilvántartásba vétele iránti eljárás illetékére vonatkozó szabályok

Az általános meghatalmazás nyilvántartásba vétele iránti eljárás illetékének mértékét, az illetékfizetés módját és esedékességének időpontját az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) határozza meg. (E törvény a www.njt.hu internetes címen érhető el.)

Az általános meghatalmazás nyilvántartásba vétele és nyilvántartásból való törlése iránti kérelem előterjesztésének menete

Az általános meghatalmazásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézéshez internet kapcsolat mellett két feltétel teljesülése szükséges. A kérelmezőnek „ügyfélkapus” hozzáféréssel kell rendelkeznie, valamint arra a számítógépre, melyről a kérelmet küldi, telepítenie kell az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) - keretprogramot, továbbá az eljárás lefolytatásához a "OBHGEPI_obh_gepi_ftm_irat.jar" nevű elektronikus nyomtatványt. Az általános meghatalmazásokhoz kapcsolódó elektronikus ügyintézéshez a nyomtatványkitöltő programban megnyitott nyomtatványt kell kitölteni és az ügyfélkapun keresztül a Fővárosi Törvényszéknek elküldeni.

A sikeres továbbításról először az ügyfélkapu, majd a kérelem iktatását követően a kezelőiroda küld visszajelzést az ügyfélkapun regisztrált e-mail címre. Ezt követően a kérelem elintézése nemperes eljárás keretében az általános eljárási szabályok szerint bírói közreműködéssel történik.

Az általános meghatalmazás nyilvántartásba vétele iránti elektronikus kérelemhez csatolni kell az általános meghatalmazást, az illeték megfizetését igazoló okiratot, továbbá ha a kérelmező jogi személy , akkor a jogi személy létezését és a meghatalmazó eljárási jogosultságát igazoló 30 napnál nem régebbi okirat másolatát (cégkivonatot, civil szervezet nyilvántartott adatairól kivonatot, törzskönyvi kivonatot, stb.), valamint a meghatalmazó aláírásának ellenőrzése érdekében az aláíró aláírási címpéldányát; ha pedig a kérelmező természetes személy, akkor a meghatalmazó érvényes személyi igazolványának és lakcímkártyájának a másolatát. Az általános meghatalmazás nyilvántartásból való törlése iránti kérelemhez melléklet csatolása szükségtelen.

Az elektronikus nyomtatvány kérelem mellékleteit fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott PDF formátumban kell csatolni.