Általános tájékoztató anyagok Büntető ügyben

I. Általános tájékoztató a büntető ügyekben eljáró bíróságokról és azok működéséről, valamint a büntetőeljárásban résztvevő személyekről

II. Általános tájékoztató a büntetőeljárás megindulásáról, a büntetőeljárás szakaszairól, a nyomozási bíró eljárásáról és a kényszerintézkedésekről

III. Általános tájékoztató a vádképviselet formáiról és az egyes külön eljárásokról

IV. Általános tájékoztató a terhelt büntetőeljárásban gyakorolható jogairól és kötelességeiről

V. Általános tájékoztató a sértett és a tanú büntetőeljárásban gyakorolható jogairól és kötelességeiről

VI. Általános tájékoztató a tárgyalás menetéről és a jegyzőkönyvről

VII. Általános tájékoztató a jogorvoslatok bejelentéséről és típusairól

VIII. Általános tájékoztató a büntető bíróság határozatairól, a büntetésekről és az intézkedésekről

IX. Általános tájékoztató az elítéléshez fűződő hátrányos következményekről és az azok alóli mentesülésről

X. Általános tájékoztató a büntetések és intézkedések végrehajtásáról, valamint a halasztás és részletfizetés szabályairól

XI. Általános tájékoztató a büntetőeljárás jogforrásairól

 • Alaptörvény
 • 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Btk.)
 • 2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról
 • 1998. évi XIX. törvény a Büntetőeljárásról
 • 2011. évi CLI. törvény az Alkotmánybíróságról
 • 2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról (Bszi.)
 • 2011. évi CLXII. törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról (Bjt.)
 • 1997. évi LXVIII. törvény  az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról (Iasz.)
 • 2010. évi CLXXXIV. törvény a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról
 • 56/2008. (III. 26.) Korm. rendelet a bírósági ügyintéző által ellátható egyes feladatokról szóló
 • 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet a bírósági ügyvitel szabályairól szóló (Büsz.)
 • 2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról
 • 2011. évi CLXIII. tv. az ügyészségről
 • 1998. évi XI. törvény az ügyvédekről szóló (Ügytv.)
 • 1991. évi XLI. törvény a közjegyzőkről
 • 2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról
 • 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről szóló (Rtv.)
 • 2012. évi CLXXX. törvény az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről
 •  2002. évi LIV. törvény a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről
 • 1996. évi XXXVIII. törvény (Nbj.) a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről
 • 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról
 • 1979. évi 11. törvényerejű rendelet a büntetések és intézkedések végrehajtásáról (Bv.tvr.)
 • 2001. évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről
 • 2009. évi XLVII. törvény a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról felvétele
 • 2013. évi LXXXVIII. törvény a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról
 • 35/2008. (XII. 31.) IRM-PM együttes rendelet az elővezetés végrehajtásával, valamint a terhelt elfogatóparancs alapján történő elfogásával és előállításával felmerült költség mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól
 • 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról
 • 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól
 • 17/1997. (V. 9.) IM rendelet a szabadságvesztés kezdő és utolsó napjának megállapításáról
 • 6/2003. (IV. 4.) IM-BM e. rendelet a házi őrizet végrehajtásáról
 • 36/2003. (X. 3.) IM rendelet a kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól, működéséről
 • 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM e. rendelet a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról
 • 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről
 • 2005. évi CXXXV. törvény a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről
 • 2006. évi CXXIII. törvény a büntetőügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről
 • 1/2006. (I. 6.) IM rendelet az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól
 • 7/2002. (III. 30.) IM rendelet a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről
 • 9/2003. (V. 6.) IM-BM-PM e. rendelet a személyes költségmentesség alkalmazásáról a büntetőeljárásban
 • 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet a tanúk költségtérítéséről
 • 14/2003. (VI. 19.) IM rendelet bírósági eljárásban az eljárási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítéséről
 • 21/2003. (VI. 24.) IM-PM-BM e. rendelet a bűnügyi költségek előlegezéséről
 • 22/2003. (VI. 25.) IM rendelet a tárgyalás zártcélú távközlő hálózat útján történő megtartásáról
 • 26/2003. (VII. 1.) IM-BM-PM e. rendelet a terhelt és a védő készkiadása, illetőleg a védő díja állam általi megtérítésének szabályairól, valamint a büntetőeljárásban részt vevő személyek és képviselőik költségéről és díjáról
 • 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet a bíróságon kezelt letétekről
 • 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól
 • 11/2004. (III. 30.) IM rendelet a jogi segítő díjazásáról
 • 1995. évi CXIV. törvény az igazságügyi szakértői kamaráról
 • 2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről
 • 3/1986. (II. 21.) IM rendelet az igazságügyi szakértők díjazásáról
 • 2001. évi LXXXV. törvény a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról
 • 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet a büntetőeljárásban részt vevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól
 • 28/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Védelmi Programban résztvevők, valamint reájuk tekintettel más személyek támogatásáról és az egyes támogatási formákról, továbbá a büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról
 • 4/2002. (III. 28.) IM rendelet a büntetőeljárásban résztvevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 2001. évi LXXXV. törvény büntetés-végrehajtási intézetben történő végrehajtásának részletes szabályairól
 • 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról szóló (Vht.)
 • 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről (Sztv.)
 • 2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról (2007. július 1-jén lépett hatályba)
 • 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
 • 27/2007. (V. 31.) IRM rendelet az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól
 • 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet a kitoloncolás végrehajtásának szabályairól
 • 1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról
 • 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról
 • 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról